Nhìn chung Giáo hạt An Bình

Quá trình hình thành và phát triển:
Giáo hạt An Bình được ĐGM. Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập năm 1975. Số giáo dân lúc đó: 22.000 người. Trong vòng một thế kỷ (1900 - 2000) số giáo dân lúc ban đầu chỉ có 300 người quần cư lao động ở đồn điền cao su Suzanah Dầu Giây với một ngôi Nhà thờ được xây bằng đá thời Linh mục Rev,P.Artif (MEP). Đến nay, số giáo dân trong giáo Hạt tăng rất nhiều.Năm 2008, số giáo dân : 48.206. Năm 1975 - 2000: giáo Hạt An Bình có 8 ngôi Nhà thờ Giáo xứ và 6 nhà nguyện giáo họ. (90% những Thánh đường và nguyện đường đều được xây dựng mới từ sau 1975). Hiện nay giáo hạt An Bình có : 14 giáo xứ và 01 Giáo họ bl.