TÔNG SẮC

Bổ nhiệm Đức Cha Giuse LÊ VĂN ẤN,
Giám Mục tiên khởi giáo phận Xuân Lộc

GIÁM MỤC PHAOLÔ
Tôi tớ các tôi tớ

Kính gửi Hiền Đệ Giuse LÊ VĂN ẤN
thuộc hàng giáo sĩ Triều, mới đắc cử Giám mục giáo phận Xuân lộc

Lời Chào và Phép lành Ṭa Thánh

            Chiếu theo Tông Thư về "Việc phân chia các Giáo phận" được niêm phong bằng ch́ – trên phần địa hạt mà hôm nay Ta thiết lập nhà thờ chính ṭa, Ta thiết nghĩ phần địa hạt đó cần phải có một vị Giám mục, để không những chỉ huy và săn sóc cộng đồng giáo dân đă uỷ thác cho Người, mà rồi ra, nhờ ơn Chúa, c̣n đem rất nhiều người chưa được ánh sáng Phúc âm

chiếu dọi về đoàn chiên Chúa Kitô. V́ thế,Thánh Bộ Truyền giáo, sau khi đă thỉnh ư Hiền đệ đáng kính Angelo Palmas, Tổng Giám Mục hiệu ṭa Vibiana, Khâm sứ Ṭa Thánh tại Việt Nam và Cao Miên, đă nhận thấy Hiền đệ thân mến là vị có đủ tài đức, xứng đáng lănh nhận và có khả năng chu toàn chức vụ Giám mục trong Địa phận nói trên một cách thành công mỹ măn, hôm nay Ta bổ nhiệm Hiền đệ làm Giám mục tiên khởi Địa phận Xuân Lộc với đầy đủ quyền hành, cũng như đầy đủ mọi trách nhiệm đi theo với chức vụ của Hiền đệ  đúng như giáo luật.

            Để tiện lợi cho Hiền đệ, Ta ban phép cho Hiền đệ có thể xin bất cứ vị Giám mục nào phong chức cho ngoài đô thị La mă, nhưng theo luật Phụng vụ phải có thêm hai vị phụ phong, tất cả các vị này phải ở trong t́nh trạng thông hảo cùng Ta. Trước khi chịu chức, và trước khi về nhận địa phận mới, Hiền đệ c̣n phải xin một vị Gíam mục vẫn thông hảo với Ṭa Thánh để trước mặt ngài, Hiền đệ  đọc lời Tuyên thệ Đức tin và hai lời tuyên thệ khác, tức là trung thành với Ta và các Đức Giáo Hoàng kế vị Ta, và tuyên thệ chống tà thuyết Duy Tân. Thế rồi trên bản Tuyên thệ, Hiền đệ và vị Giám mục đă chứng kiến lời tuyên thệ phải kư tên, đóng dấu gửi về Thánh Bộ Truyền Giáo càng sớm càng hay. Nhân dịp này Ta cũng xin Hiền Đệ đáng kính, tức Đức Tổng Giám mục Sài G̣n, là Trưởng Giáo chủ của Hiền  đệ,  để ngài chỉ giáo và giúp đỡ Hiền đệ trong việc thực thi nhiệm vụ nặng nề  Giám mục, mỗi khi Hiền đệ cần đến ngài.

           Đồng thời Ta khuyên nhủ giáo sĩ và giáo dân Địa phận Xuân Lộc không những hăy niềm nở đón tiếp Hiền đệ  như một người cha, một vị chủ chăn, mà c̣n phải biết tuân phục những luật lệ mà Hiền đệ sẽ ban bố, v́ đối với họ, Hiền đệ sẽ là đại diện Chúa Kitô và rao truyền giới răn của Người.

          Ta cũng muốn rằng Bức Tông Thư có niêm phong bằng ch́, sau khi tiếp nhận, sẽ được công bố nơi Nhà thờ Chính ṭa, trong một ngày lễ buộc. Sau hết, Hiền đệ thân mến, Ta khuyên Hiền đệ  từ nay hăy lưu tâm, đến việc mở rộng nước Chúa Kitô trong những người xung quanh, và theo lời Thánh Tông đồ lương dân, hăy tự cống hiến bản thân và tài lực để chu toàn nghĩa vụ chủ chăn và hướng dẫn các tâm hồn.

Làm tại La Mă, từ điện Thánh Phêrô, ngày 14- 10-1965.

Năm thứ ba triều đại của Ta.

Kư tên: Hồng y Giacôbê A. Copello.
Chưởng Ấn Giáo Hội La Mă và văn pḥng Chưởng Ấn
Giám mục: Giuse Rossi, Proton. Apost.
Gioan Calleri, Proton, Apost.
Phanxicô Tinello, Regens.