CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT

 • Giáo xứ Bàu Hàm
 • Giáo xứ Dầu Giây
 • Giáo xứ Hưng Lộc
 • Giáo xứ Lộc Hòa
 • Giáo xứ Mân Côi
 • Giáo xứ Minh Hòa
 • Giáo xứ Minh Tín
 • Giáo xứ Quảng Tâm
 • Giáo xứ Tâm An
 • Giáo xứ Tâm Hòa
 • Giáo xứ Thanh Bình
 • Giáo xứ Xuân Đức
 • Giáo xứ Xuân Linh
 • Giáo xứ Xuân Long
 •