Tìm kiếm một cuốn sách, đoạn, câu trong Kinh Thánh tại đây Tìm kiếm một đoạn trong Kinh Thánh tại đây
Xem Thánh Kinnh theo từng sách.
Tìm Kiếm các từ trong Thánh Kinh
 Trang tìm kiếm Thánh Kinh - Vietnamese Bible

Tìm kiếm một cuốn sách, đoạn, câu trong Kinh Thánh tại đây Tìm kiếm một đoạn trong Kinh Thánh tại đây
Xem Thánh Kinh theo từng sách.


Sáng Thế Ký, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật, Giô-suê, Thủ Lãnh, Rút, Samuel I, Samuel II, Các Vua I, Các Vua II, Sử Biên Niên I, Sử Biên Niên II, Étra, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte, Macabê I, Macabê II, Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Isaia, Giêrêmia, Ai Ca, Baruc, Êdêkien, Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi, Mát-thêu, Mác-cô, Luca, Gioan, Tông Đồ Công Vụ, Thư Rôma, Thư Côrintô 1, Thư Côrintô 2, Thư Galát, Thư Êphêsô, Thư Philípphê, Thư Côlôxê, Thư Thêxalônica 1, Thư Thêxalônica 2, Thư Timôthê 1, Thư Timôthê 2, Thư Titô, Thư Philêmon, Thư Do Thái, Thư Giacôbê, Thư Phêrô 1, Thư Phêrô 2, Thư Gioan 1, Thư Gioan 2, Thư Gioan 3, Thư Giuđa, Khải Huyền