Sách Công Vụ Tông Đồ
Chương Đoạn  
Chương 1 1,1 - 1,26  
Chương 2 2,1 - 2,47  
Chương 3 3,1 - 3,26  
Chương 4 4,1 - 4,37  
Chương 5 5,1 -  5,42  
Chương 6 6,1 - 6,15  
Chương 7 7,1 - 7,60  
Chương 8 8,1 - 8,40  
Chương 9 9,1 - 9,43  
Chương 10 10,1 - 10,48  
Chương 11 11,1 - 11,30  
Chương 12 12,1 - 12,25  
Chương 13 13,1 - 13,52  
Chương 14 14,1 - 14,28  
Chương 15 15,1 - 15,41  
Chương 16 16,1 - 16,40  
Chương 17 17,1 - 17,34  
Chương 18 18,1 - 18,28  
Chương 19 19,1 - 19,40  
Chương 20 20,1 - 1038  
Chương 21 21,1 -  21,40  
Chương 22 22,1 - 22,30  
Chương 23 23,1 - 23,35  
Chương 24 24,1 - 24,27  
Chương 25 25,1 - 25,27  
Chương 26 26,1 - 26,32  
Chương 27 27,1 - 27,44  
Chương 28 28,1 - 28,31