Tin Mừng theo Thánh Gioan
Chú giải Download

xem toàn bộ

Chương Đoạn Tựa và đối chiếu Tin Mừng
Chương 1 1,1 - 1,51 LỜI TỰA
Chương 2 2,1 - 2,25 Tiệc cưới Ca-na
Chương 3 3,1 - 3,36 Cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô
Chương 4 4,1 - 4,54 Đức Giê-su tại Sa-ma-ri
Chương 5 5,1 -  5,47 Đức Giê-su chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha
Chương 6 6,1 - 6,71 Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều
(Mt 14: 13 -21; Mc 6:30 -44; Lc 9:10 -17 )
Chương 7 7,1 - 7,53 Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ và giảng dạy
Chương 8 8,1 - 8,59 Người phụ nữ ngoại tình
Chương 9 9,1 - 9,41 Đức Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh
Chương 10 10,1 - 10,42 Vị Mục Tử nhân lành
Chương 11 11,1 - 11,57 Anh La-da-rô sống lại
Chương 12 12,1 - 12,50 Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a
(Mt 26: 6-13; Mc 14: 3-9)
Chương 13 13,1 - 13,38 Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ
Chương 14 14,1 - 14,31 Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy
Chương 15 15,1 - 15,27 Cây nho thật
Chương 16 16,1 - 16,33 Đấng Bảo Trợ sẽ đến
Chương 17 17,1 - 17,26 Lời cầu nguyện của Đức Giê-su
Chương 18 18,1 - 18,40 Đức Giê-su bị bắt giữ
(Mt 26: 47 -56; Mc 14: 43 -50; Lc 22: 47 -53 )
Chương 19 19,1 - 19,42 Đức Giê-su bị kết án tử hình
Chương 20 20,1 - 20,31 Ngôi mộ trống
(Mt 28: 1-8; Mc 16: 1-8; Lc 24: 1-11 )
Chương 21 21,1 -  21,25 Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a