Tin Mừng theo Thánh Luca
Chú giải Download

xem toàn bộ

Chương Đoạn Tựa và đối chiếu Tin Mừng
Chương 1 1,1 - 1,80 Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a
Chương 2 2,1 - 2,52 Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )
Chương 3 3,1 - 3,38 Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3:1-12; Mc 1:2-6; Ga 1:19 -28 )
Chương 4 4,1 - 4,44 Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12-13 )
Chương 5 5,1 - 5,39 Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 )
Chương 6 6,1 - 6,49 Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mt 12: 1-8;Mc 2:23 -28 )
Chương 7 7,1 - 7,50 Đức Giê-su chữa người nô lệ của một đại đội trưởng (Mt 8:5-13 )
Chương 8 8,1 - 8,56 Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Mc 4:1-9)
Chương 9 9,1 - 9,62 Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi giảng (Mt 10: 1.5-14; Mc 6:7-13 )
Chương 10 10,1 - 10,42 Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )
Chương 11 11,1 - 11,54 "Kinh Lạy Cha" (Mt 6:9-13 )
Chương 12 12,1 - 12,59 Hãy nói công khai và đừng sợ (Mt 10: 26 -33; 12: 32; 10: 17 -20 )
Chương 13 13,1 - 13,35 Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết
Chương 14 14,1 - 14,35 Ngày sa-bát Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phù thũng
Chương 15 15,1 - 15,32 Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa (Mt 18: 12 -14 )
Chương 16 16,1 - 16,31 Dụ ngôn người quản gia bất lương
Chương 17 17,1 - 17,37 Cớ vấp ngã
(Mt 18: 6-7; Mc 9:42 )
Chương 18 18,1 - 18,43 Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy
Chương 19 19,1 - 19,48 Ông Da-kêu
Chương 20 20,1 - 10,47 Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-su
(Mt 21: 23 -27; Mc 11: 27 -33 )
Chương 21 21,1 -  21,38 Hai đồng tiền nhỏ của bà goá (Mc 12: 41 - 44 )
Chương 22 22,1 - 22,71 Âm mưu hại Đức Giê-su. Giu-đa tìm cách nộp Thầy
(Mt 26: 1-5,14 -16; Mc 14: 1-2,10 -11; Ga 11: 45-53 )
Chương 23 23,1 - 23,56 Đức Giê-su ra trước toà tổng trấn Phi-la-tô
(Mt 27: 11 -14; Mc 15: 2-5; Ga 18: 28 -38 )
Chương 24 24,1 - 24,53 Ngôi mộ trống (Mt 28: 1-7; Mc 16: 1-7)