Tin Mừng theo Thánh Macco
Chú giải Download

xem toàn bộ

Chương Đoạn Tựa và đối chiếu Tin Mừng
Chương 1 1,1 - 1,45 GIAI ĐOẠN DỌN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU
(Mt 3:1-12; Lc 3:1-18; Ga 1:19 -28 )
Chương 2 2,1 - 2,28 Đức Giê-su chữa người bại liệt
(Mt 9:1-8; Lc 5:17 -26 )
Chương 3 3,1 - 3,35 Đức Giê-su chữa người bị bại tay
(Mt 12: 9-14; Lc 6:6-11 )
Chương 4 4,1 - 4,41 Dụ ngôn người gieo giống
(Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
Chương 5 5,1 -  5,43 Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa
(Mt 8:28-34; Lc 8:26 -39 )
Chương 6 6,1 - 6,56 Đức Giê-su về thăm Na-da-rét
(Mt 13: 53-58; Lc 4:16 -30 )
Chương 7 7,1 - 7,37 Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu
(Mt 15: 1-9)
Chương 8 8,1 - 8,38 Đức Giê-su làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai
(Mt 15: 32 -39 )
Chương 9 9,1 - 9,50 Đức Giê-su biến đổi hình dạng
(Mt 17: 1-8; Lc 9:28 -36 )
Chương 10 10,1 - 10,52 Vấn đề ly dị
(Mt 19: 1-9; Lc 16: 18 )
Chương 11 11,1 - 11,33 SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
(Mt 21: 1-11; Lc 19: 28 -40; Ga 12, 12 -19 )
Chương 12 12,1 - 12,44 Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân
(Mt 21: 33 -46; Lc 20: 9-19 )
Chương 13 13,1 - 13,37 Bài giảng cánh chung: Nhập đề
(Mt 24: 1-3; Lc 21: 5-6)
Chương 14 14,1 - 14,72 CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊ-SU
(Mt 26: 1-5; Lc 22: 1-2; Ga 11: 45 -53 )
Chương 15 15,1 - 15,47 Đức Giê-su ra trước tổng trấn Phi-la-tô
(Mt 27: 1-2.11 -26; Lc 23: 1-5,13 -25; Ga 18: 28 - 19: 16 )
Chương 16 16,1 - 16,20 Ngôi mộ trống. Thiên thần báo tin
(Mt 28: 1-8; Lc 24: 1-12; Ga 20: 1-10 )