Tin Mừng theo Thánh Mattheu
Chú giải Download

xem toàn bộ

Chương Đoạn

Tựa và đối chiếu Tin Mừng

Chương 1 1,1 - 1,25 GIÁNG SINH VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊ-SU
(Lc 3:23-38)
Chương 2 2,1 - 2,23 Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi
Chương 3 3,1 - 3,17 Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng
(Mc 1:1-8; Lc 3:1-18; Ga 1:19-28)
Chương 4 4,1 - 4,25 Đức Giê-su chịu cám dỗ
(Mc 1:12-13; Lc 4:1-13 )
Chương 5 5,1 -  5,48 BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (Lc 6:20-23)
Chương 6 6,1 - 6,34 Bố thí cách kín đáo
Chương 7 7,1 - 7,29 Đừng xét đoán (Lc 6:37-38,41-42)
Chương 8 8,1 - 8,34 Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mc 1:40 -45; Lc 5:12 -14 )
Chương 9 9,1 - 9,38 Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mc 2:1-12; Lc 5:17 -26 )
Chương 10 10,1 - 10,42 BÀI GIẢNG VỀ SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO (Mc 3:13 -19; 6:7-13; Lc 6:12 -16; 9:1-6)
Chương 11 11,1 - 11,30 MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI (Lc 7,18-28 )
Chương 12 12,1 - 12,50 Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mc 2:23 -28; Lc 6:1-5)
Chương 13 13,1 - 13,58 BÀI GIẢNG BẰNG DỤ NGÔN
Chương 14 14,1 - 14,36 Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mc 6:14 -16; Lc 9:7-9)
Chương 15 15,1 - 15,39 Tranh luận về truyền thống (Mc 7:1-13 )
Chương 16 16,1 - 16,28 Người Do-thái đòi dấu lạ từ trời (Mc 8:11 -13; Lc 12: 54 -56 )
Chương 17 17,1 - 17,27 Đức Giê-su hiển dung (Mc 9:2-8; Lc 9:28 -36 )
Chương 18 18,1 - 18,35 BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
Chương 19 19,1 - 19,30 NƯỚC TRỜI: TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN
Chương 20 20,1 - 10,34 Dụ ngôn thợ làm vườn nho
Chương 21 21,1 -  21,46 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mc 11: 1-11; Lc 19: 28 -38; Ga 12: 12 -16 )
Chương 22 22,1 - 22,46 Dụ ngôn tiệc cưới (Lc 14: 15 -24 )
Chương 23 23,1 - 23,39 Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình (Mc 12: 38 -40; Lc 11: 43 -46; 20: 45 -47 )
Chương 24 24,1 - 24,51 BÀI GIẢNG VỀ THỜI CÁNH CHUNG
Chương 25 25,1 - 25,46 Dụ ngôn mười trinh nữ
Chương 26 26,1 - 26,75 THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH
Chương 27 27,1 - 27,66 Đức Giê-su bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô
(Mc 15: 1;Lc 23,1;Ga 18: 28 )
Chương 28 28,1 - 28,20 Ngôi mộ trống (Mc 16: 1-8; Lc 24: 1-10; Ga 20: 1-10 )