Thư Côlôxê
Chương Đoạn  
Chương 1 1,1 - 1,29  
Chương 2 2,1 - 2,23  
Chương 3 3,1 - 3,25  
Chương 4 4,1 - 4,18