Thư Timôthê 2
Chương Đoạn  
Chương 1 1,1 - 1,18  
Chương 2 2,1 - 2,26  
Chương 3 3,1 - 3,17  
Chương 4 4,1 - 4,22